Status

Powiększ obraz

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI JANUSZA GNIATKOWSKIEGO „APASJONATA”

Statut:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: ”Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego Apasjonata”, zwanego dalej stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla realizacji celów, o których jest mowa w rozdziale 2.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Poraj; terenem działania – cały kraj i poza jego granicami.

§ 4

”Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego Apasjonata” działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104) i późniejszymi nowelizacjami oraz z niniejszym statutem.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać integralności stowarzyszenia.

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
1. propagowanie piosenek i dorobku artystycznego Janusza Gniatkowskiego

2.  zbieranie i archiwizowanie utworów artysty
3.  skupienie miłośników talentu Janusza Gniatkowskiego
4. organizacja konkursów i Festiwali związanych z piosenkami Janusza Gniatkowskiego
5. wspieranie i promocja uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

§ 8

Cel ten stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. coroczną organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego;
 2. propagowanie twórczości Janusza Gniatkowskiego poprzez stronę Internetową;
 3. organizację koncertów na cele statutowe;
 4. organizację imprez kulturalnych, turystycznych i integracyjnych dla swoich członków i społeczności lokalnej; działalności Stowarzyszenia w regionie, kraju i za granicą;
 5. wyszukiwanie i archiwizację wszelkich nagrań dokonanych przez Janusza , Gniatkowskiego ochronę spuścizny wydawniczej artysty oraz zbieranie informacji dotyczącego jego życia i działalności artystycznej;
 6. organizowanie wykładów, warsztatów, szkoleń i kursów propagujących utwory Janusza Gniatkowskiego oraz jego wkład w dorobek kulturalny Polski;
 7. organizację spotkań integrujących miłośników twórczości Janusza Gniatkowskiego
 8. mobilizowanie opinii publicznej, a w szczególności społeczności lokalnej do działań na rzecz propagowania twórczości Janusza Gniatkowskiego;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z artystą;

10.  współpraca z ośrodkami administracji państwowej i samorządowej;

11.  współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się kulturą w regionie i kraju;

12.  współpraca z ośrodkami polonijnymi na całym świecie;

13.  rozpowszechnianie materiałów dotyczących dokonań artystycznych Janusza Gniatkowskiego;

14.  pomoc logistyczna i wsparcie artystyczne dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży;

15.  działania na rzecz integracji europejskiej poprzez szukanie i rozwój kontaktów z organizacjami o podobnym profilu – wymiana doświadczeń i pomoc wzajemna.

§ 9

Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki materialne na realizację celów statutowych.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków.

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych – pełnoletni obywatele zamieszkali w kraju bądź za granicą przyjęci do stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji;
 2. uczestników z czynnym i biernym prawem wyborczym – młodzież w wieku od 16 do 18 lat (przy założeniu, że nie mogą oni stanowić większości w składzie zarządu) na podstawie pisemnej deklaracji
 3. uczestników bez czynnego i biernego prawa wyborczego – młodzież poniżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i pisemnej deklaracji;
 4. członków wspierających – osoby prawne lub fizyczne uznające cele stowarzyszenia i wspierające je materialnie;
 5. członków honorowych – osoby fizyczne, które wniosły szczególny wkład w działalność stowarzyszenia uznane za takie przez zarząd stowarzyszenia

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie
 4. zgłaszania wniosków, co do działalności stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
 3. brania udziału w pracach Stowarzyszenia
 4. regularnego opłacania składek

§ 12

Uczestnicy poniżej 16 roku życia nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego

§ 13

Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia jako doradcy, poza tym posiadają wszystkie pozostałe prawa tak jak członkowie zwyczajni

§ 14

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

§ 15

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu (po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia), śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 2. z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  tajnym Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostanie przedłużona automatycznie o kolejne 4 lata.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,.

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym


§ 21

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4  lata przez Zarząd Stowarzyszenia w celu wybrania nowych władz i raz na rok jako zebranie sprawozdawcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd w terminie miesiąca, z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane


§ 23

Do właściwości Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian statutu
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu
 7. uchwalanie budżetu
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

10.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych  przez Członków Stowarzyszenia władzom Stowarzyszenia

11.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

12.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

13.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

14.  decydowanie o innych sprawach nie uregulowanych statutem wymagających decyzji doraźnej

15.  nadawanie i pozbawianie godności „członka honorowego”

§ 24

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków między jego posiedzeniami i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz

§ 25

Zarząd składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa i sekretarza, pozostałym członkom Zarządu przydziela się funkcje według potrzeb

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.


§ 27

Do właściwości Zarządu należy:

 1. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 2. realizacja celów Stowarzyszenia
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu
 5. zarządzanie funduszami pozyskiwanymi przez stowarzyszenie
 6. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 9. przyjmowanie i skreślanie członków

10.  prowadzenie bieżącej dokumentacji Stowarzyszenia

11.  wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone Statutem dla innych organów Stowarzyszenia

§ 29

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

§ 31

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze wyborów na wakujące stanowisko


Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia będą się składać:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, spadki, zapisy
 3. dotacje ofiarności publicznej
 4. nawiązki sądowe

§ 33

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 35

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków.


Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.